رنگ/ Colour

طول موجهای گوناگون نور مرئی. این تعریف کلی از رنگ، برای طراحان گرافیک به سه ویژگی قابل کنترل و تنظیم خلاصه می شود:
فام، اشباع و درخشندگی.

فام (Hue)
منظور از فام، ویژگی های منحصربه فرد یک رنگ است که به ما کمک میکند تا رنگی را از رنگی دیگر متمایز کنیم. فامها از طول موجهای متفاوت نور مرئی به وجود می آیند.

اشباع (Saturation)
اشباع، میزان خلوص رنگ است که با مقدار خاکستری موجود در آن بیان میشود. در بیشترین حد اشباع، رنگ هیچ مقداری از خاکستری ندارد و به چنین رنگهایی «درخشان» یا «زنده» می گویند. در سطوح پایین تر اشباع، رنگ دارای مقادیر فزایندهی خاکستری است که نتیجه ی آن، رنگ مایه های ملایم و خاموش است.

درخشندگی (Brightness)
درخشندگی رنگ به میزان تیرگی آن مربوط می شود. میزان درخشندگی را می توان از طریق ترکیب رنگ با مقادیر مختلف سفید یا سیاه تغییر داد.

می توان گفت که قلم های گوناگون نیز، متناسب با شدت تراکم متن در صفحه، دارای رنگ هستند. قلم Bookmann فضای سفید بیشتری را اشغال می کند، پس رنگ تیره ای دارد. در حالی که قلم Helvetica Narrow فضای کمتری را به خود اختصاص می دهد و به نظر روشن تر می رسد.

منبع / فرهنگ مصور طراحی گرافیک
گوین امبروز – پل هریس / نشر نظر

رنگ/ Colour

طول موجهای گوناگون نور مرئی. این تعریف کلی از رنگ، برای طراحان گرافیک به سه ویژگی قابل کنترل و تنظیم خلاصه می شود:
فام، اشباع و درخشندگی.

فام (Hue)
منظور از فام، ویژگی های منحصربه فرد یک رنگ است که به ما کمک میکند تا رنگی را از رنگی دیگر متمایز کنیم. فامها از طول موجهای متفاوت نور مرئی به وجود می آیند.

اشباع (Saturation)
اشباع، میزان خلوص رنگ است که با مقدار خاکستری موجود در آن بیان میشود. در بیشترین حد اشباع، رنگ هیچ مقداری از خاکستری ندارد و به چنین رنگهایی «درخشان» یا «زنده» می گویند. در سطوح پایین تر اشباع، رنگ دارای مقادیر فزایندهی خاکستری است که نتیجه ی آن، رنگ مایه های ملایم و خاموش است.

درخشندگی (Brightness)
درخشندگی رنگ به میزان تیرگی آن مربوط می شود. میزان درخشندگی را می توان از طریق ترکیب رنگ با مقادیر مختلف سفید یا سیاه تغییر داد.

می توان گفت که قلم های گوناگون نیز، متناسب با شدت تراکم متن در صفحه، دارای رنگ هستند. قلم Bookmann فضای سفید بیشتری را اشغال می کند، پس رنگ تیره ای دارد. در حالی که قلم Helvetica Narrow فضای کمتری را به خود اختصاص می دهد و به نظر روشن تر می رسد.

منبع / فرهنگ مصور طراحی گرافیک
گوین امبروز – پل هریس / نشر نظر