کوبیسم/ Cubism

جنبشی هنری که در پاریس شکل گرفت (۱۹۱۴-۱۹۰۸) و توسط  پابلو پیکاسو  و  ژرژ براک  رهبری شد. ویژگی کوبیسم، نفی نقطه ی دید واحد است. در کوبیسم، اشیا تکه تکه شده و همزمان از چند نقطه ی دید مختلف نشان داده می شدند. جنبش کوبیسم همچنین عناصری را از هنر بومی آفریقا، که در آن زمان پرطرفدار بود، و نظریات علمی جدید آن دوره در خود گنجاند.
در مرحله ی دوم کوبیسم که به آن «مرحله ی ترکیبی» می گویند (۱۹۱۳ تا دهه ی ۱۹۲۰)، اشکال ساده تر و به عناصری معدود با رنگهایی درخشان تر مبدل شدند. این مرحله با آثار فرنان لژه، خوآن گریس و پیت مندریان شناخته میشود.

منبع / فرهنگ مصور طراحی گرافیک
گوین امبروز – پل هریس / نشر نظر

کوبیسم/ Cubism

جنبشی هنری که در پاریس شکل گرفت (۱۹۱۴-۱۹۰۸) و توسط  پابلو پیکاسو  و  ژرژ براک  رهبری شد. ویژگی کوبیسم، نفی نقطه ی دید واحد است. در کوبیسم، اشیا تکه تکه شده و همزمان از چند نقطه ی دید مختلف نشان داده می شدند. جنبش کوبیسم همچنین عناصری را از هنر بومی آفریقا، که در آن زمان پرطرفدار بود، و نظریات علمی جدید آن دوره در خود گنجاند.
در مرحله ی دوم کوبیسم که به آن «مرحله ی ترکیبی» می گویند (۱۹۱۳ تا دهه ی ۱۹۲۰)، اشکال ساده تر و به عناصری معدود با رنگهایی درخشان تر مبدل شدند. این مرحله با آثار فرنان لژه، خوآن گریس و پیت مندریان شناخته میشود.

منبع / فرهنگ مصور طراحی گرافیک
گوین امبروز – پل هریس / نشر نظر