دادا / Dada

جنبشی هنری (۱۹۲۰- ۱۹۱۶) متعلق به نویسندگان و هنرمندان اروپایی که توسط تریستان تسارا ، شاعر فرانسوی، رهبری شد. ویژگی های این جنبش، طغیان هرج ومرج طلبانه و نقش تصادف در فرایند خلاقیت بود. دادائیست ها که از کشتار جنگ جهانی اول برآشفته بودند، قصد داشتند تا با بی حرمتی به معیارهای مرسوم، مردم را تکان بدهند و از بی خیالی به در آورند.
تصویر این صفحه، برداشتی از  LHOOQ  اثر مارسل دوشان است. این اثرنسخه ی بدلی از مونالیزا  اثر لئوناردو داوینچی است که تصویر و شعار مستهجنی بر آن نقش بسته است؛ عملی که به شکلی موجز، مقدسات جامعه را توسط دادائیست ها مردود می شمارد. مارسل دوشان، هانس آرپ و آندره بتن از دادائیست های پیشرو محسوب می شوند.

منبع / فرهنگ مصور طراحی گرافیک
گوین امبروز – پل هریس / نشر نظر

دادا / Dada

جنبشی هنری (۱۹۲۰- ۱۹۱۶) متعلق به نویسندگان و هنرمندان اروپایی که توسط تریستان تسارا ، شاعر فرانسوی، رهبری شد. ویژگی های این جنبش، طغیان هرج ومرج طلبانه و نقش تصادف در فرایند خلاقیت بود. دادائیست ها که از کشتار جنگ جهانی اول برآشفته بودند، قصد داشتند تا با بی حرمتی به معیارهای مرسوم، مردم را تکان بدهند و از بی خیالی به در آورند.
تصویر این صفحه، برداشتی از  LHOOQ  اثر مارسل دوشان است. این اثرنسخه ی بدلی از مونالیزا  اثر لئوناردو داوینچی است که تصویر و شعار مستهجنی بر آن نقش بسته است؛ عملی که به شکلی موجز، مقدسات جامعه را توسط دادائیست ها مردود می شمارد. مارسل دوشان، هانس آرپ و آندره بتن از دادائیست های پیشرو محسوب می شوند.

منبع / فرهنگ مصور طراحی گرافیک
گوین امبروز – پل هریس / نشر نظر