چلیپا/ Dagger

یکی از پنج نماد مورداستفاده در حروفچینی (تصویر) که برای نشان دادن پانوشت به کار می رود. ترتیب معینی بر استفاده از این نمادها حاکم است و علامت چلیپا دومین نماد در این ترتیب است. هرگاه هر پنج نماد در سلسله مراتب پانوشت مورد استفاده قرار بگیرند، می توان آنها را به صورت دوتایی در آورد تا پانوشت های بیشتری را نشان بدهند.

چلیپای دوتایی دوبل Doubled Double dagger
این هشتمین نماد پانوشت است و هنگامی به کار میرود که پنج نماد اصلی و صلیب دوبل قبلا مورد ارجاع قرار گرفته باشند*.

* استفاده از نمادهای اشاره شده در رسم الخط فارسی رایج نیست. طبیعی است معنی چلیپا در اینجا با آنچه در خوشنویسی فارسی با عنوان چلیپا وجود دارد کاملا متفاوت است.

 

منبع / فرهنگ مصور طراحی گرافیک
گوین امبروز – پل هریس / نشر نظر

چلیپا/ Dagger

یکی از پنج نماد مورداستفاده در حروفچینی (تصویر) که برای نشان دادن پانوشت به کار می رود. ترتیب معینی بر استفاده از این نمادها حاکم است و علامت چلیپا دومین نماد در این ترتیب است. هرگاه هر پنج نماد در سلسله مراتب پانوشت مورد استفاده قرار بگیرند، می توان آنها را به صورت دوتایی در آورد تا پانوشت های بیشتری را نشان بدهند.

چلیپای دوتایی دوبل Doubled Double dagger
این هشتمین نماد پانوشت است و هنگامی به کار میرود که پنج نماد اصلی و صلیب دوبل قبلا مورد ارجاع قرار گرفته باشند*.

* استفاده از نمادهای اشاره شده در رسم الخط فارسی رایج نیست. طبیعی است معنی چلیپا در اینجا با آنچه در خوشنویسی فارسی با عنوان چلیپا وجود دارد کاملا متفاوت است.

منبع / فرهنگ مصور طراحی گرافیک
گوین امبروز – پل هریس / نشر نظر