گود کردن/ Deboss

طرحی که بدون استفاده از مرکب یا زرورق با کلیشه یا حروف سربی بر روی جلد و یا هر اثری کوبیده می شود و به این ترتیب حالت تورفتگی ایجاد می کند.
در اینجا عنوان روی جلد کتاب «روزی روزگاری ایران» با طرح حاشیه سنتی بر روی جلد چرمی گود شده است. طراحی روی جلد این اثر توسط حسین فیلی زاده در آتلیه ی نشر نظر انجام شده است.

 

منبع / فرهنگ مصور طراحی گرافیک
گوین امبروز – پل هریس / نشر نظر

گود کردن/ Deboss

طرحی که بدون استفاده از مرکب یا زرورق با کلیشه یا حروف سربی بر روی جلد و یا هر اثری کوبیده می شود و به این ترتیب حالت تورفتگی ایجاد می کند.
در اینجا عنوان روی جلد کتاب «روزی روزگاری ایران» با طرح حاشیه سنتی بر روی جلد چرمی گود شده است. طراحی روی جلد این اثر توسط حسین فیلی زاده در آتلیه ی نشر نظر انجام شده است.

 

منبع / فرهنگ مصور طراحی گرافیک
گوین امبروز – پل هریس / نشر نظر