لبه ی ناصاف کاغذ/ DeckleEdge

لبه ی پرداخت نشده ی کاغذ، همان طور که از دستگاه کاغذسازی بیرون می آید. اگر لبه ی کاغذ بریده و صاف نشود، می توان از آن برای ایجاد جلوه ای ظریف و عالی در تزیین کتاب سود جست. کاغذ ماشینی دو لبه ی ناصاف دارد، در حالی که کاغذ دست ساز چهار لبه ی ناصاف دارد. برای ایجاد این جلوه می توان لبه ی کاغذ را با دست پاره کرد. به لبه ی ناصاف و بافت دار کاغذ در صفحات کتابی که نمایش داده شده است، توجه کنید. به آن لبه ی پرمانند هم می گویند.

منبع / فرهنگ مصور طراحی گرافیک
گوین امبروز – پل هریس / نشر نظر

لبه ی ناصاف کاغذ/ DeckleEdge

لبه ی پرداخت نشده ی کاغذ، همان طور که از دستگاه کاغذسازی بیرون می آید. اگر لبه ی کاغذ بریده و صاف نشود، می توان از آن برای ایجاد جلوه ای ظریف و عالی در تزیین کتاب سود جست. کاغذ ماشینی دو لبه ی ناصاف دارد، در حالی که کاغذ دست ساز چهار لبه ی ناصاف دارد. برای ایجاد این جلوه می توان لبه ی کاغذ را با دست پاره کرد. به لبه ی ناصاف و بافت دار کاغذ در صفحات کتابی که نمایش داده شده است، توجه کنید. به آن لبه ی پرمانند هم می گویند.

منبع / فرهنگ مصور طراحی گرافیک
گوین امبروز – پل هریس / نشر نظر