معنای صریح/ Denotation

معنای ظاهری و ابتدایی یک تصویر یا گرافیک. معنای صریح تصویر این صفحه ( برگرفته از مجموعه عکس های کتاب «گذار» نصرالله کسرائیان ) ، عکسی از یک زن است، نه چیزی کمتر یا بیشتر از آن، تفسیر ادراکی این تصویر در مرتبه ی دوم قرار می گیرد، که در آن می توانیم مفهوم بیشتری از تصویر برداشت کنیم؛ مثلا این که این زن مشغول چه کاری است، چند سال دارد، یا در کجا ایستاده است.

منبع / فرهنگ مصور طراحی گرافیک
گوین امبروز – پل هریس / نشر نظر

معنای صریح/ Denotation

معنای ظاهری و ابتدایی یک تصویر یا گرافیک. معنای صریح تصویر این صفحه ( برگرفته از مجموعه عکس های کتاب «گذار» نصرالله کسرائیان ) ، عکسی از یک زن است، نه چیزی کمتر یا بیشتر از آن، تفسیر ادراکی این تصویر در مرتبه ی دوم قرار می گیرد، که در آن می توانیم مفهوم بیشتری از تصویر برداشت کنیم؛ مثلا این که این زن مشغول چه کاری است، چند سال دارد، یا در کجا ایستاده است.

منبع / فرهنگ مصور طراحی گرافیک
گوین امبروز – پل هریس / نشر نظر