عمق میدان وضوح/ Depth of Field

منطقه ای با بیشترین وضوح در جلو و پشت موضوع اصلی تصویر. عمق میدان وضوح حسی از فاصله یا ژرفانمایی را در عکس ایجاد می کند. تصویر بالا، عمق میدان وضوح بسیار کمی دارد و فقط پیش زمینه واضح است. عمق میدان وضوح، بسته به فاصله ی کانونی عدسی دوربین (که با میلی متر اندازه گیری می شود) تغییر می کند. هر چه فاصله ی کانونی کوتاه تر باشد، عمق میدان وضوح بیشتر خواهد بود. عدسی دوربین دارای حلقه ی مدرجی است (اعداد ضریب F) که درجات آن نمایندهی کسرهایی از فاصله ی کانونی است. این مقادیر تعیین میکنند که با کم و زیاد کردن قطر دریچه ی دیافراگم (همان طور که در تصویر نمایش داده شده است، چه مقدار نور وارد عدسی می شود. به آن عمق وضوح هم می گویند.

منبع / فرهنگ مصور طراحی گرافیک
گوین امبروز – پل هریس / نشر نظر

عمق میدان وضوح/ Depth of Field

منطقه ای با بیشترین وضوح در جلو و پشت موضوع اصلی تصویر. عمق میدان وضوح حسی از فاصله یا ژرفانمایی را در عکس ایجاد می کند. تصویر بالا، عمق میدان وضوح بسیار کمی دارد و فقط پیش زمینه واضح است. عمق میدان وضوح، بسته به فاصله ی کانونی عدسی دوربین (که با میلی متر اندازه گیری می شود) تغییر می کند. هر چه فاصله ی کانونی کوتاه تر باشد، عمق میدان وضوح بیشتر خواهد بود. عدسی دوربین دارای حلقه ی مدرجی است (اعداد ضریب F) که درجات آن نمایندهی کسرهایی از فاصله ی کانونی است. این مقادیر تعیین میکنند که با کم و زیاد کردن قطر دریچه ی دیافراگم (همان طور که در تصویر نمایش داده شده است، چه مقدار نور وارد عدسی می شود. به آن عمق وضوح هم می گویند.

منبع / فرهنگ مصور طراحی گرافیک
گوین امبروز – پل هریس / نشر نظر