فرهنگ مصور طراحی گرافیک

گوین امبروز – پل هریس / نشر نظر
مترجم: لادن رضایی

مقدمه:

شما کتابی را برای مطالعه انتخاب کرده اید که تعریف ها و مثال های تصویری را برای برخی اصطلاحات رایج در زمینه های کلیدی طراحی گرافیک فراهم آورده و مدخل هایی را از دنیای گسترده هنر گرافیک در دسترستان قرار داده است.
این کتاب در نظر دارد تا درکی روشن از بسیاری از اصطلاحاتی که اغلب نابجا مورد استفاده قرار می گیرند یا با هم اشتباه می شوند را فراهم آورد، نظیر italique  و obliques، یا تفاوت میان surprint ، overprint و revers out. همانطور که شاید انتظار داشته باشید، این کتاب، نمونه هایی تصویری را مهیا کرده است تا کاربرد درست عناصر طراحی حروف مانند ellipsis، قواعد اداره ی مسائلی مانند widow ها و orphan ها، و کاربرد صحیح numeral ها را برای ساخت یک متن صحیح نمایش دهد. بسیاری از این نمونه ها آثار تجاری هستند که توسط استودیوهای بزرگ معاصر تولید شده اند. . .

منبع / فرهنگ مصور طراحی گرافیک
گوین امبروز – پل هریس / نشر نظر

فرهنگ مصور طراحی گرافیک

گوین امبروز – پل هریس / نشر نظر
مترجم: لادن رضایی

مقدمه:

شما کتابی را برای مطالعه انتخاب کرده اید که تعریف ها و مثال های تصویری را برای برخی اصطلاحات رایج در زمینه های کلیدی طراحی گرافیک فراهم آورده و مدخل هایی را از دنیای گسترده هنر گرافیک در دسترستان قرار داده است.
این کتاب در نظر دارد تا درکی روشن از بسیاری از اصطلاحاتی که اغلب نابجا مورد استفاده قرار می گیرند یا با هم اشتباه می شوند را فراهم آورد، نظیر italique  و obliques، یا تفاوت میان surprint ، overprint و revers out. همانطور که شاید انتظار داشته باشید، این کتاب، نمونه هایی تصویری را مهیا کرده است تا کاربرد درست عناصر طراحی حروف مانند ellipsis، قواعد اداره ی مسائلی مانند widow ها و orphan ها، و کاربرد صحیح numeral ها را برای ساخت یک متن صحیح نمایش دهد. بسیاری از این نمونه ها آثار تجاری هستند که توسط استودیوهای بزرگ معاصر تولید شده اند. . .

منبع / فرهنگ مصور طراحی گرافیک
گوین امبروز – پل هریس / نشر نظر