تیزر کشک کامبیز

تیزر کشک کامبیز /  سال ۱۳۷۴ با استفاده از ۳Dstdio و premier ساخته شد