طراحی سه بعدی استند روی ویترینی

استند روی کانتر برای قرار گیری قوطی های نوشیدنی تکدانه