طراحی دفترچه راهنمای هویت بصری

طراحی دفترچه راهنمای هویت بصری برای سازمان کنتل ترافیک تهران به همراهی مدل ها و آیکونهای سه بعدی از ادوات