طراحی محیطی کافه ویونا

طراحی پوسترهای دیواری در ابعاد حدودی ۳-۴ متر برای شعب مختلف کافه ویونا